Algemene voorwaarden consumenten

Privacy, aansprakelijkheid en gebruiksvoorwaarden (Algemene voorwaarden) (Versie 2.0 – mei 2014)

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk uitgever:

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde

Ondernemingsnummer: BE0838049217

Toepassing

Een ieder die van de digitale media gebruikt maakt, teksten leest, bestanden download, informatie plaatst verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen zoals die hierna vermeld zijn en deze zonder voorbehoud na te leven.

Alle aanspraken en rechten in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale media van Internet Publishers BVBA en de door haar ingeschakelde derden partijen.

De digitale media

Het privacybeleid, aansprakelijkheid en de gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de volgende digitale media:

Websites:
www.anticonceptiemethoden.be
www.babies.be
www.babyflock.nl
www.babyinfo.be
www.babyplaza.be
www.geboortecadeau.be
www.ikbenzwanger.be
www.internetpublishers.be
www.leefwijze.be
www.mamaenmeer.be
www.olijfgaard.be
www.vruchtbaarheidscalculator.be 
www.zwangerschapscomplicaties.be
www.papaworden.be
www.vruchtbaarheidstesten.be
www.andrologie.nl

e-books:
Babykalender: de eerste 48 weken van je baby (ISBN: 9789082212211)
Negen maanden zwanger (ISBN: 9789082212204)

Gebruik van de digitale media

De digitale media zijn eigendom van Internet Publishers en worden beheerd en onderhouden door Internet Publishers en zijn bedoeld voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. Het auteursrecht op deze digitale media en alle aanwezige onderdelen van de digitale media inclusief alle aanwezige tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten berusten bij Internet Publishers.

De digitale media kunnen worden gebruikt en geraadpleegd met behulp van recente computers met courante software. Internet Publishers aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de digitale media door computers niet of maar gedeeltelijk gebruikt of geraadpleegd kunnen worden.

De informatie op de website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is, maar niet uitsluitend, het verkopen of verhuren van onderdelen van de website, het verkopen of verhuren van ledeninformatie en registraties, het gebruik van de website en de informatie voor het genereren van inkomsten uit abonnementen of advertenties of in het algemeen het opzetten van oneerlijke concurrentie of oneerlijke handelsgebruiken ten opzichte van Internet Publishers

Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot delen van de digitale media die niet publieke beschikbaar zijn, om de digitale media aan te passen of te wijzigen, onderdelen te verwijderen of toe te voegen met welke (technische) hulpmiddelen dan ook.

Het is niet toegestaan om de goede werking van de digitale media met welke (technische) hulpmiddelen dan ook te belemmeren.

Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze met een (automatisch) systeem toegang te verkrijgen tot de digitale media om informatie of berichten aan de digitale media door te geven met uitzondering van systemen die tot doel hebben informatie van de website te verzamelen voor publieke zoekmachines.

Voor toegang tot bepaalde onderdelen van de digitale media moet een registratie plaatsvinden. De gegevens voor de registratie dienen correct te zijn en strikt geheim gehouden te worden. De ingeschreven is zelf verantwoordelijk voor de registratie en de informatie die daarbij verstrekt is. Wijzigingen dien door de ingeschrevene zelf doorgevoerd worden.

Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik van de registratie of de toegangsgegevens daartoe.

Internet Publishers behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze algemene voorwaarden te wijzigen, (2) berichten te bekijken en te verwijderen, en (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder waarschuwing vooraf te beëindigen.

Informatie van derden

De forums en andere interactieve onderdelen horende bij de digitale media kunnen niet continu gemonitord worden door Internet Publishers en Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten of informatie geplaatst door andere bezoekers. Internet Publishers draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten of informatie geplaatst door deze bezoekers.

Indien u zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dan dient u dit schriftelijk te melden. Internet Publishers zullen uw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen.

Alle berichten en informatie die op de forums of de digitale media geplaatst zijn en worden, worden eigendom van Internet Publishers. Berichten op het forum kunnen ten allen tijde aangepast, verplaatst of verwijderd worden door Internet Publishers.

Aansprakelijkheid uitgever

Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Noch kan Internet Publishers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op de digitale media.

Alle informatie die door Internet Publishers is verstrekt, is met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Internet Publishers kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Inhoud. Wie deze Inhoud raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

Internet Publishers stelt zich niet aansprakelijk voor schade van enigerlei aard, inclusief (maar niet beperkt tot) bijzondere schade of gevolgschade, ten gevolge van toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, de digitale media of uw gebruik van of vertrouwen in deze site en de inhoud ervan. Daarnaast is Internet Publishers niet verplicht tot het bijhouden van de digitale media of de inhoud ervan en stelt Internet Publishers zich niet aansprakelijk voor nalatigheid met betrekking tot het bijhouden van informatie.

Internet Publishers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites die u via links in onze digitale media bezoekt. Deze links en andere “bronnen” waarnaar op de digitale media wordt verwezen, dienen slechts als extra service aan gebruikers van het World Wide Web. Aanwezigheid op onze digitale media houdt geen goedkeuring door of relatie met Internet Publishers in.

Raadpleeg altijd een medisch expert bij problemen die als ernstig worden ervaren of zouden moeten ervaren worden.

Inhoud van de digitale media

Internet Publishers en de auteurs verklaren dat de informatie op deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld.

Internet Publishers besteedt continue aandacht en zorg aan de informatie op deze website. Eventuele fouten of onjuistheden kunnen voorkomen en het is mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of (deels) onjuist is.

Internet Publishers en de auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie, programmatuur, afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, muziek, vormgeving, structuur, inhoud en elk ander hier niet benoemd onderdeel is en blijven exclusief eigendom van Internet Publishers en zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten.

Alle verzamelde informatie waaronder de registraties en de databases zijn exclusief eigendom van Internet Publishers. Geen enkele gebruiker of bezoeker van de website kan hierop het recht verkrijgen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemmening van Internet Publishers. Het is niet toegestaan om door de intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud van de website te verspreiden, te verkopen, te reproduceren, aan te passen of te gebruiken.

Informatie, tekst, afbeeldingen of welke andere bestanden die (online) geplaatst zijn op de website mogen door Internet Publishers exclusief en zonder vergoeding en zonder toestemming voor reproductie op de website of andere media gebruikt worden.

Gebruik van de digitale media

De digitale media zijn uitsluitend bedoeld voor eigen, niet-commercieel gebruik. Niets van deze digitale media mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, uitgegeven, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verzonden, of op enige wijze aangepast.

Het gebruiken en raadplegen van de website op welke manier en met welke middelen dan ook valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website waaronder maar niet uitsluitend de correctheid van de informatie, onopzettelijke fouten of tekortkomingen, het verlies van informatie en aanbiedingen.

Internet Publishers garanderen geen enkele compatibiliteit en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien u, om welke reden dan ook, huidige digitale media of een deel ervan niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Internet Publishers zal met de beste middelen zorg dragen voor de continue toegankelijkheid van de website voor een normaal aantal gebruikers. Internet Publishers behoudt zich echter het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de website te sluiten, stop te zetten of op te schorten.

Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de website.

Internet Publishers zal met de beste middelen zorg dragen voor accurate, actuele, volledige en correcte informatie en gegevens, waaronder ‘links’ naar website van derden, op de website. Internet Publishers kan geen waarborg geven op alle documenten, informatie en gegevens op de website of op de website waar naar een ‘link’ op de website is opgenomen. Internet Publishers behoudt zich het recht voor informatie zonder opgaaf van redenen en zonder waarschuwing vooraf van de website te verwijderen.

Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of verlies van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.<

Internet Publishers zal met de beste middelen maatregelen nemen om de website vrij te houden van virussen, spam en spyware en andere door derden aangebrachte programmatuur en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies die dat in voorkomende gevallen zou toebrengen aan de gebruiker van de website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om maatregelen te treffen.

De gebruiker draagt zelf het risico voor het versturen van bepaalde gegevens waaronder persoonsgegevens, emails, bank- en creditcard nummers. Internet Publishers zal met de beste middelen maatregelen nemen om de overdracht van deze gegevens beveiligd gebeurt maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies die voortvloeit uit het verlies of onderschepping van bepaalde gegevens aan derden.

Internet Publishers behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing of zonder opgaaf van redenen berichten van derden van de website te verwijderen of diensten die het mogelijk maken berichten van derden op de website te plaatsen te sluiten, stop te zetten of op te schorten. Internet Publishers zal in geen van de gevallen aansprakelijk zijn voor schade en/of verlies ten gevolge hiervan.

De gebruiker die een bericht of informatie, in welke vorm dan ook op de website, plaatst verplicht zich uitsluitend informatie te gebruiken die vrij van intellectuele eigendomsrechten van derden zijn. De gebruiker zal niet in strijd handelen met wettelijke bepalingen, en de goede normen en zeden. De gebruiker die een bericht of informatie plaats op de website vrijwaart Internet Publishers uitdrukkelijk tegen iedere aanklacht of vordering.

De inhoud van huidige website is het intellectueel eigendom van Internet Publishers, door de huidige digitale media te gebruiken verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud kan enkel mits schriftelijke goedkeuring van Internet Publishers.

Alle informatie, data, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video’s, boodschappen of ander materiaal dat als ‘Inhoud’ kan beschouwd worden, op welke manier ook die Inhoud op Internet Publishers wordt geplaatst, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die de Inhoud heeft voortgebracht.

Internet Publishers draagt in geen geval de volledige verantwoordelijkheid van alle Inhoud die door derden opgeladen wordt, post, e-mailt of op eender welke andere manier verzendt via Internet Publishers. Internet Publishers kan de Inhoud die door derden gepost is niet controleren en kan dus in geen geval de juistheid, integriteit of de kwaliteit ervan garanderen.

Internet Publishers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor die Inhoud en ook niet voor mogelijk verlies of schade die dergelijke Inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven.

Het is strikt verboden, met welke technische middelen dan ook, de inhoud van de digitale media aan te passen of de goede werking ervan in het gedrang te brengen.

U aanvaardt dat u de digitale media niet zal gebruiken voor onder meer:

 • Opladen of downloaden van Inhoud die onwettig is, schadelijk, vernederend, vulgair, obsceen, hatelijk, seksistisch, racistisch of om enige andere reden verwerpelijk;
 • Mensen of instellingen op gelijk welke manier schade te berokkenen;
 • Inhoud te uploaden of te downloaden waar u niet de wettelijke of contractuele rechten toe heeft of die u niet mag bekendmaken bvb. om reden van confidentialiteit, of omdat u als ‘insider’ wordt beschouwd;
 • Inhoud te uploaden of te downloaden die beschermd is door een patent, bedrijfsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht;
 • Het maken van niet toegelaten publiciteit, sluikreclame enz.;
 • Het doorgeven van virussen of andere computercodes die files, programma’s, netwerken, computers of andere hardware kunnen beschadigen, onderbreken of vernietigen;
 • Uploaden of downloaden van Inhoud die het gebruik van Internet Publishers voor anderen kan hinderen of onmogelijk maken;
 • Het proberen binnen te dringen in computers of netwerken die verbonden zijn met Internet Publishers;
 • Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten.

Internet Publishers controleert de Inhoud niet voorafgaandelijk, maar Internet Publishers behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

Advertenties op de digitale media worden beheerd door derde partijen. Internet Publishers van huidige website kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de aangeboden goederen en/of diensten.

Internet Publishers geeft adverteerders toestemming om advertentie op de website te plaatsen. Internet Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de inhoud, de wettelijkheid, e de inhoud, de aanbieding, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen, producten en diensten van de betreffende adverteerder.

Persoonsgegevens

Internet Publishers handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens van de bezoekers, bekomen via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Internet. Deze gegevens zullen dienen om de site te beheren alsook voor het cliënteelbeheer en eventuele direct marketing van Internet Publisher.

Internet Publishers kan deze gegevens enkel gebruiken indien de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij registratie op deze website. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing.

Via de digitale worden geen persoonlijke gegevens van individuele personen verzameld, tenzij die gegevens vrijwillig en bewust aan ons worden verstrekt voor dit doel.

Vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens mogen door Internet Publishers gebruikt worden voor communicatie via de digitale media.

Indien de gebruiker een email adres aan Internet Publishers verstrekt heeft dan mag dat email adres gebruikt worden voor informatieve, direct marketing en promotionele doeleinden zonder dat daarvoor nog eens door de gebruiker toestemming voor gegeven is. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming voor verleend is.

Op de website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw ip adres als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (zoals onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor informatieve, direct marketing en promotionele doeleinden.

Cookies

Op de site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek waaronder de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

Cookies hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens. Cookies worden gebruikt om de meest bezochte onderdelen op de site te kunnen identificeren.

Als u cookies wilt uitschakelen of cookies van uw computer wilt verwijderen, kunt u dit doen via uw webbrowser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden in de handleiding van uw webbrowser.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Privacy

Internet Publishers beheert de gegevensdatabanken en heeft vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Internet Publishers kan een beroep doen op een externe verwerker zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Internet Publishers registreert de volgende persoonsgegevens:

Domeinadres of IP nummer als een bezoek aan de website gebracht wordt en de pagina’s op de website die bezocht zijn en de doorklik gegevens indien vanuit een email de website bezocht wordt.

Indien gegevens vrijwillig en met toestemming van de gebruiker aan Internet Publishers verstrekt zijn: >contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsmnummer. Andere persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd, gegevens over beroep, interesses, samenstelling gezin enz. indien dat aan ons kenbaar gemaakt wordt.

Internet Publishers gebruikt de gegevens om:

 • de inhoud van de website te verbeteren
 • voor direct marketingdoeleinden de gebruiker te benaderen

Internet Publishers plaatst via de website een cookie waarmee de gebruiker bij een volgende bezoeker herkent wordt.

Als u ons uw postadres via het web meedeelt

 • kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u mailings van deze bedrijven/organisaties niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt

 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt

 • kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt

 • kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u niet meer wenst dat uw e-mailadres nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

De gebruiker heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid de registratie van gegevens aan te passen of te verwijderen. Internet Publishers biedt daarvoor op de digitale media de mogelijkheid.

Indien de gegevens in de toekomst voor nieuwe toepassingen en doeleinden gebruikt wenst te worden door Internet Publishers en die niet in het privacy beleid zijn opgenomen dan zal de gebruiker daarover vooraf geïnformeerd worden.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om op aanvraag de gegevens in te zien, de gegevens te wijzigen of de gegevens te verwijderen.

Indien Internet Publishers niet handelt in overeenstemming met het privacy beleid dan kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde
info@internetpublishers.be
Ondernemingsnummer: BE0838049217

Overige bepalingen

Als een voorwaarde, conditie of bepaling in deze voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, blijven onder alle omstandigheden de resterende voorwaarden, condities en bepalingen wel geldig en afdwingbaar.

Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen uzelf en Internet Publishers in relatie tot de in de verklaring besproken onderwerpen. Door digitale media te gebruiken, stemt u in met de algemene voorwaarden en bepalingen.

Deze algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Internet Publishers deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Op de digitale media zijn forums waarvoor een reglement opgesteld is dat aanvullend is op deze algemene voorwaarden.

Op de digitale media worden wedstrijden aangeboden waarvoor een aanvullend wedstrijdreglement van toepassing is.

De bevoegde rechter

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de digitale media valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT